הזמנה להציע הצעות לאספקת ארוחות ב"ציפורי– המרכז להכשרה ולמנהיגות"

 

"ציפורי המרכז להכשרה ולמנהיגות"- חל"צ מזמין בזה מציעים ,אשר מתקיימים בהם, תנאי הסף המפורטים באתר האינטרנט WWW.ZIPORI.CO.IL   להציע הצעות לאספקת ארוחות במרכז.

 

ההתקשרות עם הזוכה תחל ביום 1.11.2017 ותסתיים ביום 1.11.2018

 

למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופה החוזה בתקופה נוספת של עד 24 חודשים, ניתן להגיש הצעות עד ליום 14.9.17 בשעה 12:00 למרכז ציפורי .

 

לפרטים:

לפנות לטל': 02-6753002/4/5 

 

להורדת המכרז

02-6753002